Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.

Ważnymi zadaniami technika administracji są:

 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Możliwości zatrudnienia

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Perspektywa

Jest to zawód z dużą przyszłością. rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Przedmioty:

 • Język angielski w administracji,
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Podstawy prawa pracy,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Podstawy finansów publicznych,
 • Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nie realizowali tego przedmiotu),
 • Wykonywanie pracy biurowej,
 • Postępowanie w administracji.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Podanie: kliknij tutaj
 2. Kwestionariusz osobowy: kliknij tutaj