Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.
Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są:

 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Możliwości zatrudnienia.

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Perspektywa.

Jest to zawód z dużą przyszłością. rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Przedmioty

 • Język angielski w administracji.
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej.
 • Podstawy prawa cywilnego.
 • Podstawy prawa pracy.
 • Podstawy prawa administracyjnego.
 • Podstawy finansów publicznych.
 • Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nie realizowali tego przedmiotu).
 • Wykonywanie pracy biurowej.
 • Postępowanie w administracji.

  źródło: ORE – kształcenie zawodowe https://www.youtube.com/channel/UCoQqZ1HDdc_Qx3WEPEOv29g