Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są:
  • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
  • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Możliwości zatrudnienia.

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Perspektywa.

Jest to zawód z dużą przyszłością. rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Przedmioty

  • Język angielski w administracji.
  • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej.
  • Podstawy prawa cywilnego.
  • Podstawy prawa pracy.
  • Podstawy prawa administracyjnego.
  • Podstawy finansów publicznych.
  • Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nie realizowali tego przedmiotu).
  • Wykonywanie pracy biurowej.
  • Postępowanie w administracji. źródło: ORE – kształcenie zawodowe https://www.youtube.com/channel/UCoQqZ1HDdc_Qx3WEPEOv29g